Od wyroku, który Ci się z jakichś powodów nie podoba, możesz wnieść do Sądu Apelacyjnego (bo w tym wypadku to jest – rzeczowo – sąd drugiej instancji) apelację. Apelację wnosi się za pośrednictwem sądu, który zaskarżany wyrok wydał.

Zgodnie z artykułem 369 k.p.c.,

§ 1. Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem.

§ 2. Jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia.

Zgodnie z artykułem 368 k.p.c.,

§ 1. Apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać:

1) oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części;

2) zwięzłe przedstawienie zarzutów;

3) uzasadnienie zarzutów;

4) powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później;

5) wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.

Jeżeli formalności sądowe sprawiają Ci kłopot, rozważ zatrudnienie adwokata. Z powodu niemożliwości przewidzenia powodów, dla których sąd oddalił Twoje powództwo, nie można tu zawrzeć ani wzoru, ani porad poza tą, by w apelacji nawiązać rzeczową polemikę tak z treścią wyroku, jak i z uzasadnieniem. Sprawa jest na trudnym etapie i dobrze by było, byś ponownie rozważył wynajęcie prawnika.

Po wniesieniu apelacji sąd wyznaczy termin rozprawy apelacyjnej, na której rozpozna apelację, stanowisko drugiej strony, ponownie oceni dowody w sprawie i wyda prawomocny wyrok bądź skieruje sprawę do rozpoznania ponownie w pierwszej instancji. Wtedy to całe postępowanie dowodowe rozpocznie się od nowa, przy czym oczywiście będzie można wykorzystać również dokumenty zebrane wcześniej. Apelacja jest jednak procesem bardzo sformalizowanym i nie radzę, byś robił to sam.

Powodzenia!