Co powinien zawierać pozew?

Zgodnie z artykułem 187 § 1 k.p.c.:

1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać:

1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;

2) przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu.

Oznacza to, że do tych dwóch wymagań podanych powyżej należy dołączyć wszystkie wymienione w artykule 126 k.p.c., czyli:

Art. 126.

1. Każde pismo procesowe powinno zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

2) oznaczenie rodzaju pisma;

3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;

4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

5) wymienienie załączników.

2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:

1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,

2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

Co to oznacza?

Oznaczenie sądu, do którego skierowane jest pismo, to nic innego jak wskazanie, do jakiego sądu adresujemy nasze roszczenie. W Twoim wypadku będzie to sąd okręgowy właściwy dla okręgu zamieszkania przynajmniej jednego z pozwanych (Twojego rodzica). Tu wybór jest po Twojej stronie. Możecie również umówić się z rodzicami, że w sprawie o ustalenie Twojej płci właściwy będzie sąd okręgowy w określonej miejscowości. Pozwala to uniknąć odium całej sprawy i przeprowadzić ją z dala od domu któregokolwiek z Was.

Imiona i nazwiska stron to po prostu Wasze dane (pod spodem dopiszcie również adresy, bo gdy ich nie wskażecie, sąd i tak wezwie Was do ich wskazania). Analogicznie należy postąpić z przedstawicielami ustawowymi i pełnomocnikami, ale w tej sprawie Was to najpewniej nie dotyczy.

Oznaczenie rodzaju pisma to nic innego jak pozew lub wniosek. W Twoim wypadku: pozew.

Osnowa wniosku lub oświadczenia to opis tego, co od sądu chcesz.

Dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, czyli dokumenty, zeznania świadków, biegłych i inne dowody stanowiące o tym, że Twój wniosek jest zasadny (jesteś kobietą bądź mężczyzną).

Podpis strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika to czytelny podpis przenoszący Twoje obecne imię i nazwisko, takie jak masz w dowodzie osobistym. Gdziekolwiek dalej będę pisał o obecnym imieniu i nazwisku, będę mieć na myśli właśnie to, które znajduje się w dowodzie – nie to, z którym się identyfikujesz.

Numer PESEL to Twój numer PESEL z dowodu osobistego. Nie podawaj numerów PESEL swoich rodziców.

Artykuł 187 k.p.c. stanowi wyraźnie o tym, że poza powyższymi elementami pozew musi zawierać dokładnie określone żądanie, czyli takie, które w sposób jasny i klarowny mieści się w systemie prawa. Na przykład: „Wnoszę o ustalenie, że jestem płci męskiej” bądź też, jak kto woli, w formie trochę bezosobowej, „Powódka wnosi o ustalenie, że jest płci męskiej”. Możesz pisać to na milion sposobów, byle było krótkie, zwięzłe i zrozumiałe. Nie kombinuj, zostaw ten element prawu.

W dalszej części ten sam przepis nakazuje przytoczyć okoliczności faktyczne, uzasadniające żądanie, a gdy to potrzebne, również właściwość sądu. Przytoczenie okoliczności faktycznych to nic innego, jak zbudowanie takiej linii okoliczności i dowodów, która doprowadzi sąd do przekonania o zasadności Twojego żądania. W przypadku, gdy Twoi rodzice mieszkają w różnych miastach lub gdy właściwość miejscowa sądu wynika z umowy, należy o tym wspomnieć w pozwie. Najlepiej na początku lub na końcu uzasadnienia.

Zgodnie z przepisem artykułu 189 k.p.c.:

Powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny.

To właśnie na podstawie tego przepisu będziesz opierać swoje żądanie. Jedną z ważniejszych rzeczy w całym procesie o ustalenie płci jest dowód tego, że masz interes prawny w tym, by w ogóle dokonać takiego ustalenia. Interes prawny masz m.in. wtedy, gdy nieustalenie Twojej płci prowadziłoby do niezgodności ze stanem faktycznym i wpływało przez to na Twoje życie.

Elementy pozwu. Jak to mam napisać?

Pozew zacznij od dokładnego wypisania stron, sądu, wszelkich dodatkowych danych (jak np. Twój nr PESEL). Następnie napisz tytuł, czyli „Pozew o ustalenie”. W dalszej kolejności Twój podstawowy wniosek, czyli że wnosisz o ustalenie, że Ty jesteś określonej płci (podaj której). Dopisz do tego wniosek o zwrot kosztów procesu według przepisów ogólnych, ale tylko wtedy, gdy nie jesteś i nie starasz się o to, by być zwolnionym z kosztów.

Uwaga. Te dwa wnioski powinny Ci spokojnie wystarczyć. Nie dopisuj bzdur i wniosków dowodowych w żądaniu pozwu. To drugie zrobisz później (zob. dwa akapity niżej). Tego pierwszego nie rób wcale. Możesz też zainwestować dwadzieścia groszy w kartkę i tusz do drukarki, by ewentualny wniosek o zwolnienie z kosztów napisać porządnie, w pełni na czystej stronie. W pozwie wymień go jako jeden z załączników.

Nie wnoś o przeprowadzenie rozprawy również pod nieobecność pozwanych, ponieważ sąd to i tak zrobi. Na podstawie bowiem artykułu 339 k.p.c.:

Jeżeli pozwany nie stawił się na posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny.

W Twoim wypadku nie jest to do końca prawda, bo sąd ze względu na skomplikowany charakter sprawy i na to, że Twoi rodzice nie mają faktycznego interesu w sprawie nie wyda wyroku zaocznego, ale i tak samo wnoszenie o przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność pozwanych jest bzdurą, ponieważ uprawnienie do udziału w rozprawie jest prawem, którym może rozporządzać albo kodeks, albo sam pozwany, ale nigdy strona przeciwna – czyli Ty.

Kolejny etap to uzasadnienie. Umieść je po wyraźnym nagłówku i tam krótko uzasadnij, czemu sąd ma orzec po Twojej myśli. Czyli na przykład, że: od wielu lat żyjeszTylko nie opisuj ze szczegółami całego swojego życia. Ma być krótko i zwięźle! jako osoba płci przeciwnej niż wynika to z aktu urodzenia. Że stwierdzono u Ciebie zaburzenie identyfikacji płciowej (transseksualizmNie tłumacz sądowi, co to jest. To strata miejsca i czasu. Od tego jest biegły., F64.0). Następnie napisz, że tak mocno identyfikujesz się już od dawna z płcią, której ustalenia żądasz, że nie widzisz możliwości funkcjonowania w społeczeństwie w innej roli płciowej. Gdzie tylko możesz, powołuj się na konkretny dowód, dokument, zeznanie świadka, opinię biegłego i tak dalej.

W dalszej części wnieś o dopuszczenie wniosków dowodowych. Najpierw powinny być to dowody z dokumentów, bo te muszą być sądowi znane jeszcze przed kolejnymi działaniami procesowymi. To one mają za zadanie uprawdopodobnić w znacznym stopniu zasadność Twojego powództwa.

Trudno nie odnieść wrażenia, że procesy bez świadków są tak naprawdę farsą.

W kolejnej części wnieś o przesłuchanie świadków. Dobrze by było, gdybyś potrafił sądowi przedstawić ze trzy osoby, które Cię znają, akceptują, szanują i są gotowe zeznać, w jaki sposób żyjesz i jako kto funkcjonujesz. Jeżeli sprawa odbywa się przed sądem daleko od Twojego miejsca zamieszkania, świadkowie mogą zostać przesłuchani przed innym sądem w ramach tak zwanej pomocy prawnejTak, to oznacza, że jeśli sprawa jest w Krakowie, a świadek mieszka w Warszawie, to może być przesłuchany w sądzie warszawskim.. Formalnie rzecz ujmując, to oni powinni złożyć o to wniosek po otrzymaniu wezwania, ale bardzo często wystarczy, że napiszesz z jakich powodów przed jakim sądem świadek powinien być przesłuchany. Oczywiście świadkowie nie są konieczni, ale trudno nie oprzeć się wrażeniu, że przy ich braku biegły jest osobą, która rządzi i dzieli. Twoim życiem. I w przypadku negatywnej opinii biegłego świadkowie mogą dać sądowi podstawę przynajmniej do wyznaczenia kolejnego biegłego z powodu dysonansu pomiędzy opinią biegłego a zeznaniami świadków. Poza tym trudno nie odnieść wrażenia, że procesy bez świadków są tak naprawdę farsą.

W przypadku negatywnej opinii biegłego dysonans między jego opinią a zeznaniami świadków to podstawa do wyznaczenia kolejnego biegłego.

Kolejnym dowodem, chyba najistotniejszym w sprawie, jest opinia biegłego. Zwykle jest to biegły seksuolog, czasem dodatkowo psycholog i psychiatra. Wnieś o przesłuchanie biegłego seksuologa. Wnieś o to, by badanie zostało przeprowadzone jeszcze przed pierwszą rozprawą ze względu na ekonomikę procesu. Rolą biegłego jest ocenić materiał dowodowy, czyli wszystkie akta medyczne, zaświadczenia, opinie i tak dalej, które są dowodami w sprawie. Dlatego też pamiętaj o tym, by od razu załączać pełną dokumentację medyczną. Nie ukrywaj niczego, bo to tylko utrudni biegłemu pracę i przedłuży całe postępowanie. Jeżeli myślisz, że uda Ci się ominąć badanie przez biegłego, to się mylisz, a niezłożenie wniosku w pozwie tylko przedłuży postępowanieWtedy sensem wyczekiwanej pierwszej rozprawy będzie usłyszenie, że sąd wyznacza Ci biegłych. Nieekonomiczne marnotrawienie czasu – Twojego, sędziego i wszystkich innych osób zaangażowanych w sprawę.. Pamiętaj też o tym, by razem z wnioskiem dowodowym wnieść o wyznaczenie zaliczki na poczet kosztów opinii biegłego (jeżeli nie jesteś zwolniony ani nie starasz się być zwolnionym z kosztów sądowych).

Sporządź listę załączników. Ma ona obejmować wykaz wszystkich dokumentów, które załączasz do pozwu oraz zaznaczenie, że wnosisz zwykle dwa dodatkowe komplety pozwu i załączników (po jednym dla każdego z pozwanych. NIE WIĘCEJJedno ciasteczko dla sądu, jedno dla mamy, jedno dla taty. Ile potrzebujesz ciasteczek? Prosta arytmetyka. Jeśli dołożysz czwarte „na wszelki wypadek”, tylko zirytujesz tego, kto będzie je musiał zwrócić.).

Gdy już wszystko napisałeś, wniosek, uzasadnienie, wnioski dowodowe, umieściłeś odniesienia do dowodów w tekście uzasadnienia i listę załączników, opatrzyłeś pozew datą – podpisz się. Czytelnie. Imieniem i nazwiskiem z dowodu osobistego.

Uwaga. Pamiętaj o tym, żeby na każdej stronie kserokopii każdego dowodu dołączonego do wtórych egzemplarzy pozwu napisać „za zgodność z oryginałem, [miejscowość], [data], [parafka]”. To ważne. Sąd wezwie Cię do uzupełnienia braków formalnych, jeżeli nie poświadczysz dowodów za zgodność z oryginałem.